Shastri Indo-Canadian Institute

English | Français
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon Sign up for our Email Newsletter


Facebook

Canadian Studies Fellowships

2008-2009

A.K. Awasthi
Rajinder Dhawan
Ritu Gupta
Happymon Jacob
K. K. Kaushik
Upsana Mahanta
Arti Nanavati
Kala Shreen
Priti Singh
Jeena Thathamath Srinivasan
Subramanyam Naidu Thalapaneni

2007-2008

Rajasekar Elangovan
Bharathi Harishankar
R. Indira
Sathyapalan Jyothis
Neelima Kanwar
Gopalakrishnan Karunaithi
Harpreet Kaur
Thapan Meenaskhi
Shaily Mudgal
Abhoy Ojha
Ganapathy Palanithuria
Asha Pande
Anjali Roy
Murthy Sushma
Papia Talukdar
Prem Vivek

2006-2007

Nina Caldeira
Kiran Chaudhry
Raveendra Chittoor
Mohit Gera
Samir Joshi
Suka Joshua
Neelu Kang
Shagufa Kapadia
Shakti Kapoor
Baby Kulirani
G. Gopa Kumar
Suresh Kumar
Tukaram Kumbar
Venkatachalam Lingappan
Bibhuti Mohanty
Deepa Narula
Sudha Pandya
Kiran Prasad
Christopher Raj
Barmeshwar Singh
Coomi Vevaina

2005-2006

Marie Pierre Augustin
Pinaki Chakraborty
Samarth Dahiwale
Ashwini Deshpande
Yogesh Dubey
Shipra Maitra
George Mathew
Krishnarajapet V. Ramaswamy
S. Srinivasa Rao
Dhir Sarangi
Seema Sharma
Vijay Sheshadri
Sunaina Singh
K.C. Smitha
Haresamudram Srikanth
Mary Thattil
Prakash Tiwari

2004-2005

Puthiyaparambethe Ajayakumar
Rama Baru
Jayoti Gupta
Ranjana Harish
Ravikala Kamath
Sundaravelu Pannirselvame
D. Parameswari
Sukumar Vellakkal
N. Lalitha

2003-2004

Arati Barua
Lekha Chakraborty
Nilanjana Deb
Shahab Fazal
Vallath Kalyani
Kantilal Khakhar
Radha Khandelwal
Dayashanker Mishra
Ravi Mishra
Abdul Nafey
Sivanandam Panneerselvam
Sunita Pathania
Gopinath Pradhan
Suneetha Rani
Rekha Saxena
Shrawan Sharma
Gandu Singaiah
Renganathan Sudha
Prakash Tiwari

2002-2003

Shrawan Acharya
Pradeep Agrawal
Marotrao Bhende
Subhash Chandra
Ravichandra Chittampalli
Zakia Firdaus
Vinay Gupta
Monika Kakkar
V. D. Kaushik
K. Kutty
Radhamohan Mallik
A.S. Narang
Pran Pandit
Christopher Raj
Kavita Sharma
Manjulika Srivastava
Neelambaran Pillai Sudip
Prof. N. Usha Rani

2001-2002

Anisur Rahman
Debal Singharoy
Satya Dash
Ramachandra Deshpande
Shreekant Gupta
Prakash Jain
Om Joneja
Rashmi Jyoti
Tehal Kohli
Vinay Malhotra
Sabitha Najeeb
Yatin Pandya
Meena Pillai
Anil Roy
Evangeline Roy
Sham Sharma
Mahendra Singh
Santosh Tewari
Ramadurai Venguattaramane
Thomas Waugh
Raj Basu

2000-2001

Suchorita Chattopadhyay
James Frideres
Kishore Joshi
Deepak Kumar
G. Gopa Kumar
Gordon Laxer
Darshini Mahadevia
Harish Narang
Archana Ojha
Dipankar Pal
Makarand Paranjape
Bellary Rahamathulla
Krishna Sarbadhikary
Sumanyu Satpathy
Vandana Singh
Antony Stella
Mini Thomas
B. Vivekanandan
R. Parthasarathy

The Wind of Change
The Wind of Change

“One comes away from India with so many impressions.” Continue...

More Profiles